بزرگترین مرجع آموزش ، مقاله و ایجاد فرصت شغلی مدیریت پروژه در ایران

روشهای تامین مالی و اجرای پروژه ها (بخش دوم)

روشهای تامین مالی و اجرای پروژه ها
بخش دوم: روش ساخت، بهره برداری، واگذاری (BOT)

این روش یکی از روش ھای پذیرفته شده جھت مشارکت بخش خصوصی در توسعه پروژه ھای زیربنایی در سطح جھان می باشد. دولتھای مختلف از این روش بعنوان یک روش مناسب برای سرمایه گذاری و ساخت سریع پروژه ھای زیربنایی که بشدت مورد نیاز جامعه می باشد استفاده می کنند.
انجام این روش مانند سایر روش ھای اجرای طرحھای بزرگ با تھیه اسناد مناقصه و پساز مرحله مطالعات اولیه توسط کارفرما آغازمی گردد . سپس سرمایه گذاران بخشخصوصی با بررسی اسناد مناقصه و حصول اطمینان از مثبت بودن نتایج امکان سنجی باارائه پیشنھاد در مناقصه شرکت می کنند .
در مرحله بعدی و با تعیین برنده مناقصه و انجام مذاکرات اولیه یک شرکت با مسئولیت محدود بعنوان “شرکت پروژه” توسط سرمایهمحسوب میگردد . سرمایه متولیان جھت تأسیس شرکت BOT گذاران برگزیده تأسیس میشود . این شرکت صاحب امتیاز پروژهمعمولاً ٢٠ تا ٣٠ % سرمایه گذاری لازم برای اجراء پروژه میباشد. مابقی سرمایه مورد نیاز از طریق انعقاد موافقت نامه ھای مالیبا بانکھا و موسسات مالی معتبر تأمین می گردد.
در این روش کارفرما بازپرداخت ھیچ وامی را از طرف سرمایه گذاران یا متولیان پروژه تضمین نکرده و در نتیجه فشار ناشی از استقراض کاھش می یابد . به علاوه ریسکھای مربوط به ساخت و تکنولوژیھای جدید نیز به طرف مقابل ( بخش خصوصی ) منتقل می گردد. ھمچنین منافع بسیاری برای دولت و یا کارفرما در زمان ساخت و پس از آن ( بھره برداری ) قابل پیش بینی می باشد .
سایر روش ھای مشابه:
ساخت – تملک – بھره برداری یا BOO
ساخت–تملک–بھره برداری–واگذاری یا BOOT
ساخت – اجاره – واگذاری یا BLT


دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Menu Title