بزرگترین مرجع آموزش ، مقاله و ایجاد فرصت شغلی مدیریت پروژه در ایران

دانلود فایل مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان

این کتاب شامل ضوابط لازم جهت صرفه‌جویی در مصرف انرژی در ساختمان بوده که در پنج فصل و نه پیوست بشرح زیر می باشد:

فصل اول- کلیات
۱۹-۱-۱ دامنه کاربرد
۱۹-۱-۲ تعاریف

فصل دوم- مقررات کلی طراحی واجرا
۱۹-۲-۱ مدارک مورد نیاز جهت اخذ پروانه ساختمان
۱۹-۲-۱-۱ گواهی صلاحیت مهندس یا شرکت طراح
۱۹-۲-۱-۲ چک لیست انرژی
۱۹-۲-۱-۳ نقشه های ساختمان
۱۹-۲-۱-۴ مشخصات فیزیکی مصالح وسیستمهای عایق حرارت
۱۹-۲-۱-۵ مشخصات فنی سیستم های مکانیکی وروشنائی
۱۹-۲-۲ عوامل ویژه اصلی و گروه بندی ساختمان ها
۱۹-۲-۲-۱ گونه بندی کاربرد ساختمان
۱۹-۲-۲-۲ گونه بندی نیازسالانۀ انرژی محل استقرار ساختمان
۱۹-۲-۲-۳ گونه بندی سطح زیربنای مفید ساختمان
۱۹-۲-۲-۴ گونه بندی شهر محل استقرار ساختمان
۱۹-۲-۲-۵ گروه بندی ساختمانها از نظر میزان صرفه جوئی در مصرف انرژی
         ۱۹-۲-۳ عوامل ویژۀ فرعی
۱۹-۲-۳-۱ گونه بندی از نظر شرایط بهره گیری از انرژی خورشیدی
۱۹-۲-۳-۲ گونه بندی نحوۀ استفاده از ساختمان های غیر مسکونی
۱۹-۲-۴ روش های طراحی پوستۀ خارجی ساختمان
۱۹-۲-۵ طراحی سیستم های مکانیکی
 ۱۹-۲-۶ طراحی سیستم های روشنایی

فصل سوم- پوسته خارجی ساختمان
            ۱۹-۳-۱ روش الف- روش کارکردی
۱۹-۳-۱-۱ محاسبه ضریب انتقال حرارت مرجع
۱۹-۳-۱-۲ضرایب انتقال حرارت مرجع برای عناصر ساختمانی پوسته خارجی
۱۹-۳-۱-۳  محاسبه ضریب انتقال حرارت طرح و کنترل مشخصات پوسته
            ۱۹-۳-۲ روش ب – روش تجویزی
۱۹-۳-۲-۱ الزامات در راه حل های فنی روش تجویزی
۱۹-۳-۲-۲ اثر بهره گیری مناسب از نور خورشید
۱۹-۳-۲-۳ اثر بهره گیری از سایبان مناسب
۱۹-۳-۲-۴ نکاتی دربارۀ مجموعه راه حل های فنی روش تجویزی ۳۵
۱۹-۳-۲-۵ مجموعه راه حل های فنی تجویزی ب-۱ (با پنجرۀ برتر)
۱۹-۳-۲-۶ مجموعه راه حل های فنی تجویزی ب-۲ (با پنجرۀ ساده)
۱۹-۳-۳ اصول کلی و توصیه ها در زمینه طراحی ساختمان
۱۹-۳-۳-۱ جهت گیری ساختمان
۱۹-۳-۳-۲ حجم کلی وفرم ساختمان
۱۹-۳-۳-۳ جانمائی فضاهای داخلی
۱۹-۳-۳-۴ جدارهای نور گذر
۱۹-۳-۳-۵ سایبان ها
۱۹-۳-۳-۶ اینرسی حرارتی
۱۹-۳-۳-۷ تهویه طبیعی

فصل چهارم- تاسیسات مکانیکی

۱۹-۴-۱ مقررات کلی
۱۹-۴-۲ تأسیسات سرمایش و گرمایش
۱۹-۴-۲-۱ تأمین سرمایش و گرمایش
۱۹-۴-۲-۲ مدارهای توزیع
۱۹-۴-۲-۳ پایانه های سرمایش و گرمایش
۱۹-۴-۳ سیستم های تهویه
۱۹-۴-۳-۱ تأمین هوای تازه
۱۹-۴-۳-۲ کیفیت درز بندی بازشوها
۱۹-۴-۴ تأسیسات آب گرم مصرفی
۱۹-۴-۴-۱ ملاحظات کلی
۱۹-۴-۴-۲ عایق کاری حرارتی لوله و مخزن

فصل پنجم- سیستم روشنائی و انرژی الکتریکی

۱۹-۵-۱ سیستم ها وتجهیزات روشنائی
۱۹-۵-۲ سیستم های کنترل روشنائی
۱۹-۵-۲-۱ روشنائی فضاها
۱۹-۵-۲-۲ سیستم های کاهش میزان و یا مدت روشنائی
۱۹-۵-۲-۴ کنترل خاموش کردن روشنائی
۱۹-۵-۳ شدت روشنائی فضاها
۱۹-۵-۴ روشنائی محوطه و بیرون ساختمان
۱۹-۵-۴-۱ لامپ ها
۱۹-۵-۴-۲ کنترل روشنائی محوطه و خارج ساختمان
۱۹-۵-۵ کنتور
۱۹-۵-۶ موتورها

پیوست های مبحث نوزدهم:

پیوست ۱ – روش تعیین گروه اینرسی حرارتی ساختمان
پ ۱-۱ تعیین جرم سطحی موثرجدار
پ-۱-۱-۱ جدار در تماس با خارج
پ-۱-۱-۲ جدار مجاور خاک
پ-۱-۱-۳ جدار در تماس با ساختمان مجاور یا فضای کنترل نشده
پ-۱-۱-۴ جدارهای  داخل فضای کنترل شده ساختمان
پ-۱-۲ جرم سطحی موثر ساختمان در واحد سطح زیربنای مفید
پ-۱-۳ گروه بندی اینرسی حرارتی ساختمان یا بخشی از آن
پیوست ۲ – روش محاسبه شاخص خورشیدی
پیوست ۳ – گونه بندی نیازسالانه انرژی شهرهای ایران
پیوست ۴ – گروه بندی کاربری ساختمانها
پیوست ۵ – تعیین گروه ساختمان از نظر میزان صرفه جوئی در مصرف انرژی
پیوست ۶ – مقادیر فیزیکی اصلی ، تعاریف ، علائم
پیوست ۷ – ضرایب هدایت حرارت مصالح متداول
پیوست ۸ – مقاومت حرارتی لایه های هوا وقطعات ساختمانی
پ ۸-۱ مقاومت حرارتی لایه هوای مجاور سطوح داخلی وخارجی
پ ۸-۲ مقاومت حرارتی لایه های هوای محبوس
             پ۸-۳ مقاومت حرارتی برخی لایه های عناصر ساختمانی متداول
پ۸-۳-۱ آجر پلاک (نما)
                    پ۸-۳-۲ آجر توپر (دیوار)
                    پ۸-۳-۳ آجر سوراخ دار (دیوار)
                    پ۸-۳-۴ بلوک سفالی (دیوار)
                    پ۸-۳-۵ بلوک سیمانی (دیوار)
                    پ۸-۳-۶ تیرچه و بلوک سفالی (سقف)
                    پ۸-۳-۷ تیرچه و بلوک سیمانی (سقف)
                    پ۸-۳-۸ تیرچه و بلوک پلی استایرن منبسط (سقف)
پیوست ۹ – ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر و بازشوها
              پ-۹-۱ ضرایب انتقال حرارت شیشه ها
                    پ-۹-۱-۱ شیشه های ساده
                    پ-۹-۱-۲ شیشه های دو جدارۀ عمودی
                    پ-۹-۱-۳ شیشه های دو جدارۀ  افقی(سقفی)
پ-۹-۲ ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر
                    پ-۹-۲-۱ جدارهای نورگذر دارای شیشۀ تک جدارۀ ساده
                    پ-۹-۲-۲ جدارهای نورگذر دارایانواع  شیشۀ دوجداره
پ-۹-۳ مثال های ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر
              پ-۹-۴ ضرایب انتقال حرارت درها

پیوست ۱۰ – سایه بان ها
پیوست ۱۱- روش های محاسبۀ پل های حرارتی
              پ-۱۱-۱ گونه های مختلف پل های حرارتی
              پ-۱۱-۲ روند محاسبات عددی
              پ-۱۱-۳ ضرایب انتقال حرارت پل های حرارتی متداول
                    پ-۱۱-۳-۱ کف های زیرین مجاور خاک
                    پ-۱۱-۳-۲ دیوار های مجاور خاک
                    پ-۱۱-۳-۳ اتصالات متداول کف های مجاور خارج یا فضای کنترل نشده
                    پ-۱۱-۳-۴ اتصالات متداول سقف های میانی
                    پ-۱۱-۳-۵ اتصالات متداول بام ها و دیوار
                    پ-۱۱-۳-۶ اتصال دیوارهای داخلی و خارجی
                    پ-۱۱-۳-۵ اتصالات بین بازشوها و جدارهای غیرنورگذر

دانلود


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Menu Title